ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА "ЗДРАВА И КРАСИВА КОСА И КОЖА ПРЕЗ ЛЯТОТО


1. Организатор
1.1.
 Игрите, провеждани на timeline на страницата на онлайн магазин Nature’s Way https://www.facebook.com/NaturesWayBG се организират от " Ревита“ ООД, наричано по-долу за краткост „Организатор”. Настоящите правила са задължителни за всички участници в игрите. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично във Фейсбук страницата си на адрес: https://www.facebook.com/NaturesWayBG.

1.2. Изпълнител на игрите e “ДИДЖИТАЛ ЕКСПЕРТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Вежен № 14, ЕИК 204868576, наричано по-долу за краткост „Изпълнител”. 

2. Характеристики и период за провеждане на игрите
2.1.
 Игрите, провеждани на timeline на страницата на онлайн магазин Nature’s Way във Facebook представляват въпрос, който се публикува всяка седмица с покана за участие под публикацията. Участниците могат да се включат чрез коментар, отбелязвайки правилния отговор на загадката.    
2.2.
 Играта се провежда в периода 01.06. – 15.08., а победителите ще бъдат теглени на всеки десети ден от споделянето на публикацията, като ще бъдат официално обявявани в страницата на онлайн магазин Nature’s Way на https://www.facebook.com/NaturesWayBG.
2.3. Игрите се провеждат при условията на настоящите Правила.

3. Право на участие
3.1.
 Право на участие има всяко физическо лице с местонахождение в България. В случай че печелившият е на възраст до 16 години, ненавършени в деня на спечелване на наградата, тя може да бъдe получена само от законния настойник на същия. В игрите НЕ могат да участват лица, работещи за “Ревита“ ООД и “ДИДЖИТАЛ ЕКСПЕРТ” ЕООД, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.
3.3. Всички лица ненавършили 18 г. следва да получат разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в игрите или да предоставят свои лични данни.
3.4 Всеки участник може да спечели еднократно една от описаните награди.

4. Участващи продукти
4.1.
 За участие в игрите не е необходимо закупуването на какъвто и да било продукт на Nature’s Way, нито заплащането на каквато и да е такса.

5. Начин за провеждане на игрите
5.1.
 За участие в играта участниците следва да разполагат с активен профил в Интернет сайта www.facebook.com.
5.2. В страницата https://www.facebook.com/NaturesWayBG всяка седмица ще се споделя пост с въпрос, под който участникът следва да сподели коментар със своя отговор. В случай, че отговорът на участника е правилен и отговаря на условията на играта, името му се включва в жребия за спечелване на награда.
5.3. Изпълнителят уведомява спечелилите участници в петдневен срок чрез отделен пост, коментар под поста-игра, в който участниците са се включили, „тагване“ на съответния участник или с коментар под публикуваното от участника съдържание на https://www.facebook.com/NaturesWayBG.
5.4. За да получи наградата си, печелившият следва да изпрати своите лични данни – три имена, адрес и телефон за доставка под формата на лично съобщение в страницата на Nature’s Way https://www.facebook.com/NaturesWayBG в срок от 5 дни след уведомяването му при условията на т. 5.3.
5.5. Забранени са действия от страна на участници в игрите, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на игрите си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници, да свали от играта неговите/техните участия и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда или награди.

6. Награди
6.1.
 Наградите се раздават 10 дни след споделянето на всяка публикация. Във всяко теглене 10 участници ще спечелят промокод за -15%, от стойността на следващото им пазаруване от сайта на Nature's Way, като 30 участника ще получат по една щапка с лого. С всяка публикация ще теглим и един голям победител, който ще печели един от фокус продуктите ни и промокод, който дава -15%.отстъпка за всички продукти на Nature's Way
6.2. Условия за прилагане на промо кода:

  • Кодът важи за всички продукти на Nature's Way на сайта https://naturesway.bg/
    Не важи за продукти в промоция или друга промоционална активност и без пакетни предложения
  • Важи еднократно /може да се използва само за една поръчка /
  • Няма изискване за минимална стойност на поръчката
  • Срок на валидност от 06.06 до 30.12.2021 г.
  • Промо кодът не може да бъде заменен за неговата парична равностойност при връщане на продукта, при замяна на продукта или анулиране на поръчката. 

6.3. Наградите се теглят чрез жребий на случаен принцип, измежду всички участници, изпълнили правилно изискванията на конкретната игра, освен ако в условието не е посочено друго.
6.4. Печелившите участници ще бъдат обявявани на https://www.facebook.com/NaturesWayBG и се уведомяват от Изпълнителя при условията на т.5.3.
6.
5. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.
6.
6. Наградите се използват в онлайн магазина на Nature’s Way и могат да са част от следващата поръчка.   

7. Правила на игрите и срок на провеждане 
7.1.
 Настоящите правила на игрите са на разположение във Фейсбук страницата на онлайн магазин Nature’s Way https://www.facebook.com/NaturesWayBG.  

7.2. Играта стартира на 6 юни 2021 г. и завършва на 8 август 2021 г.. Организаторът има право да прекрати играта при непредвидени обстоятелства.  Прекратяването преди обявените дати ще бъде обявено в фейсбук страницата. 

8. Правни спорове

8.1.
 Организаторът на игрите не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с притежаването или собствеността върху спечелените награди, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с игрите.
8.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в игрите, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.

9. Защита на личните данни
9.1.
 Чрез включването си в игрите участниците са съгласни с предвиденото в настоящите правила.
9.2.
 Участието в игрите предполага категоричното съгласие на участващите техните лични данни да бъдат запазени и обработвани от компания "Ревита" ООД и Изпълнителя. Целите на обработването на тези данни са: определяне на спечелилите в игрите и доставяне на наградите. Организаторът и Изпълнителят гарантират, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели.
9.3. Организаторът и Изпълнителят поемат задължение личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица.

10. Общи правила
10.1.
 Всеки участник в игрите, провеждани на timeline на страницата на онлайн магазин Nature’s Way във Facebook се счита за уведомен и запознат с техните правила и съгласен с условията. С включването си в игрите, всеки участник приема имената му, да бъдат публикувани на Facebook страницата https://www.facebook.com/NaturesWayBG, с цел обявяване на печелившите в Играта.
10.2.  Организаторът не е отговорен за ситуации, в които има невъзможност за някои граждани да участват в промоцията, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на уеб страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете. Друга причина за тези обстоятелства може да бъдат повреди или недостатъци, които да се отразят върху оборудването, приложенията и/или личните данни, принадлежащи на участниците или трети лица след записване за участие в играта. Тези обстоятелства също могат да се дължат на правни промени, които да повлияят на процедурата и изпълнението на промоцията (като решения на институциите, състояние на война, природни бедствия и други), наградите, тяхната стойност, функционалност и на условията за присъждане и дистрибуция на наградите.
10.3.   Тази игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да било начин от Facebook и не следва да се свързва с Facebook. С участието си предоставяте информация на "Ревита" ООД, а не на Facebook.